Archives

Sea-level fluctuations and the developing Hemudu culture in the Lower Yangtze River, China

Keyang He, Houyuan Lu, Yunfei Zheng, Jianping Zhang, Deke Xu, Xiujia Huan, Jiehua Wang, and Shao Lei. 2018. Middle-Holocene Sea-Level Fluctuations Interrupted the Developing Hemudu Culture in the Lower Yangtze River, China. Quaternary Science Reviews 188: 90-103. https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.1016/j.quascirev.2018.03.034 This multi-proxy study combining phytolith, pollen, and diatom analyses, was carried out on the eastern coastal zone […]

Read More